Dosegljivi smo na 01 280 68 01, 031 296 334 aliinfo@dijaska.org

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. 
Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih  za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

 

 1. Organizacija
 • Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse dijake, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldanski malico;
 • svet šole sprejme pravila šolske prehrane (lahko so sestavni del obstoječih šolskih pravil), v katerih opredeli natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev oziroma dijakov in staršev;
 • šola nabavo, pripravo in razdeljevanje lahko prenese na drug vzgojno-izobraževalni zavod (vrtec, šolo, dijaški dom, CŠOD...), izjemoma pa lahko tudi na zunanjega izvajalca (drugi javni zavodi, zasebna podjetja ipd.), vendar si mora tem primeru pred začetkom postopka pridobiti soglasje ustanovitelja;
 • vsi vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 135. dopisni seji dne 11. 8. 2010; 

 - Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (pdf)
Priloge:  

1. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah(2005) 
2. Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah: uvodjedilniki 
3. Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

 

 • šola lahko imenuje skupino za prehrano; 
 • šola mora sestavo malice ustrezno prilagoditi tistim dijakom, ki skladno s smernicami za prehranjevanje tovrstno prilagoditev potrebujejo, ostale obroke pa prilagodi v skladu s svojimi zmožnostmi;
 • vzgojno-izobraževalni zavodi v svojih prostorih in na površinah, ki sodijo v šolski prostor, ne smejo imeti nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače. Izjema so zbornice oziroma prostori, namenjeni izključno zaposlenim, kjer so lahko nameščeni prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov.

 

 

  2.  Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov

 • Šola do začetka šolskega leta seznani dijake in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih in o subvencioniranju malice dijake;
 • prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je dijak v oskrbi. Prijava se odda  na obrazcu (slovenski obrazecslovensko-italijanski obrazecslovensko-madžarski obrazec), ki je priloga zakona; zaradi spremembe zakonodaje se spodnji del obrazca »Vloga za dodatno subvencijo za malico« in »Vloga za subvencijo za kosilo« ne izpolnjuje;
 • s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost dijakov in njihovih staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
 • prijava se lahko kadarkoli prekliče;
 • starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je dijak v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če dijak zboli itd.);
 • obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do ure, ki jo določi šola, oziroma še isti dan, če tako določi šola; 
 • starši lahko dijaka pooblastijo, da sam odjavi posamezni obrok;
 • za dijaka, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

 

3. Subvencioniranje šolske prehrane 

Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:


• Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

 
• Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša: 
  - nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene malice oziroma 
  - nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene malice.


• Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi dijaki,  ki so nameščeni v rejniško družino in dijaki, prosilci za azil.

• Dijakom, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice.


• Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.


• Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

• Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice dijakov lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

4. Cena malice v šolskem letu 2014/15

 • Cena malice znaša 2,42 evra,
 • za prejemnika 70% subvencije 0,73 evra,
 • za prejemnika 40% subvencije 1,45 evra.

O NAS

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Kontakt

Dunajska 51
1000 Ljubljana
Slovenija

01 280 68 01

FACEBOOK