Organiziranost

Parlament

Parlament

Parlament Dijaške organizacije Slovenije je dijaški predstavniški organ in je najvišji organ Dijaške organizacije Slovenije, ki predstavlja voljo vseh slovenskih dijakinj in dijakov.

Parlament DOS
Parlament DOS

 Parlament tvorijo dijaške poslanke in dijaški poslanci (v nadaljevanju: poslanci), ki jih imenuje demokratično delujoče telo šolske dijaške skupnosti na posamezni srednji šoli. Poslance se imenuje za posamezno sejo parlamenta.

Poslanci so predstavniki vseh slovenskih dijakinj in dijakov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Vsaka srednja šola s pravno subjektiviteto v Republiki Sloveniji oz. njena dijaška skupnost ima v parlamentu pravico do enega poslanca.

Parlament zaseda na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje in vodi Predsednik oziroma Predsednica Dijaške organizacije Slovenije (v nadaljevanju: predsednik). Izredno sejo mora sklicati predsednik, če tako zahteva najmanj ena četrtina poslancev ali dijaški izvršni organ. Vabilo na sejo mora biti poslano najmanj 7 dni pred datumom seje, na katero se nanaša. Način dela in druge določbe, ki niso urejene s tem statutom, se uredi v Poslovniku Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije.

Parlament: 


  • (1) z dvotretjinsko večino prisotnih poslancev sprejema Statut Dijaške organizacije Slovenije, skladno z določbami tega temeljnega akta,
  • (2) z dvotretjinsko večino prisotnih poslancev sprejema Poslovnik Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije,
  • (3) sklepa o izvolitvi in razrešitvi Predsednika oziroma Predsednice Dijaške organizacije Slovenije,
  • (4) sklepa o izvolitvi in razrešitvi članov Sveta Dijaške organizacije Slovenije,
  • (5) sklepa o izvolitvi in razrešitvi članov Predsedstva Dijaške organizacije Slovenije,
  • (6) obravnava in potrjuje letni načrt delovanja Dijaške organizacije Slovenije,
  • (7) sprejema odloke in druge akte, ki so opredeljeni v tem temeljnem aktu,
  • (8) imenuje in razrešuje delovna telesa parlamenta ter določi njihove naloge in pristojnosti,
  • (9) obravnava delo organov Dijaške organizacije Slovenije in
  • (10) opravlja druga dela in naloge zaupane s temeljnim aktom.
 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava